aktivnosti

Izdanja sveučilišnih lektora

Izadnja
Izadnja

•  Barčot, B., Hrnjak, A., Milković, L. (2023) Arijadnina nit. Zagreb: Ljevak.

Arijadnina nit je priručnik čija je osnovna svrha poboljšanje frazeološke kompetencije srednjoškolskih govornika hrvatskoga jezika te proširenje intelektualnog vokabulara njegovih čitatelja.
Uzimajući u obzir činjenicu da ljudski mozak u uzrastu od trinaeste do devetnaeste godine postaje sposoban razumjeti apstraktne koncepte, složene teorije i odnose, „algoritam” koji se donose u ovom priručniku temelji se na osnovnoj pretpostavci teorije dvostrukog kodiranja u kojoj se naglašava postojanje dvaju zasebnih podsustava koji pridonose spoznaji pri čitanju i pisanju: jedan je specijaliziran za jezik i verbalne informacije, a drugi za slike i neverbalne informacije. Stoga je svaki rječnički članak u Arijadninoj niti popraćen dvjema ilustracijama: ilustracijom doslovne scene iz grčke mitologije i ilustracijom prijenosa značenja.
„Algoritam” rječničkog članka može se ukratko opisati kao popularno znanstveni članak koji obiluje informacijama, kako iz mitologije tako i iz jezikoslovlja, ali i iz književnosti, povijesti umjetnosti, filma, popularne kulture, sporta, medicine pa sve do područja građanskog odgoja. Stoga se nadamo da će ova knjiga mladima i njihovim učiteljima biti zanimljivo štivo za poticanje znatiželje te da će im ponuditi odgovore na mnoga pitanja za koja nisu ni znali da bi ih mogli pitati.

 • Fink Arsovski, Željka; Kovačević, Barbara; Hrnjak, Anita (2023) Bibliografija hrvatske frazeologije s frazeobibliografskim rječnikom. Zagreb, Knjigra

Bibliografije hrvatske frazeologije s frazeobibliografskim rječnikom treće je izdanje bibliografije hrvatske frazeologije i odnosi na razdoblje od 2016. do zaključno 2021. godine. Bibliografija se sastoji od dvaju dijelova: popisa frazeoloških i frazeografskih radova te popisa frazema analiziranih u dijelu navedenih radova. Popis radova obuhvaća: znanstvene i stručne članke objavljene u stručnim časopisima i zbornicima u Hrvatskoj i izvan nje, knjige, monografije, poglavlja u knjigama, jednojezične i višejezične frazeološke rječnike u kojima je hrvatski polazni ili ciljni jezik, doktorske disertacije i magisterije (kojima se stječe zvanje magistra znanosti) obranjene u razdoblju od 1985. do 2021. u kojima su se analizirali hrvatski frazemi te prikaze knjiga, monografija, rječnika, zbornika, obznane i nekrologe.

• Matovac, D. (2022). Basic Croatian Grammar: For Croatian Language Learners. Zagreb: Croatian University Press

Basic Croatian Grammar: For Croatian Language Learners gramatika je hrvatskoga jezika pisana na engleskom jeziku. Sadrži temeljni gramatički opis hrvatskoga jezika i namijenjena je nastavnicima koji poučavaju i osobama koje uče hrvatski jezik na početnoj i srednjoj razini, tj. na razinama A1, A2 i B1 Zajedničkoga europskog referentnoga okvira za jezike. Gramatički opisi nastali su na temelju iskustva dugogodišnjega poučavanja neizvornih govornika hrvatskog jezika i poznavanja specifičnih teškoća koje neizvorni govornici imaju kada uče hrvatski jezik, iz pogleda na jezik izvana, onako kako ga uče neizvorni govornici. Gramatički opisi su kompetentni i precizni te odgovaraju na pitanja koja učenici i studenti hrvatskoga kao inoga jezika najčešće postavljaju. U knjizi se ne pretpostavlja poznavanje lingvističkih pojmova i termina pa je knjiga prikladna za sve vrste učenika, bilo za samostalnu upotrebu ili uz vodstvo nastavnika.

• Matovac, D. (2017). Prijedlozi u hrvatskome jeziku: Značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

U prvome dijelu knjige donose se osnovne teorijske postavke o kategoriji prijedloga. Taj dio utemeljen je na više ili manje tradicionalnim lingvističkim pristupima te se tu prijedlozi određuju u odnosu na druge vrste adpozicija, ali i u odnosu na druge vrste riječi i u odnosu na druge tzv. funkcionalne jezične jedinice (ponajprije u odnosu na padeže). Govori se i o funkciji te sintaktičkim osobinama prijedloga, o podijeli prijedloga s obzirom na njihovu morfološku složenost, a posebna se pozornost usmjerava i na proces gramatikalizacije prijedloga. Drugi dio knjige posvećen je pružanju uvida u osnovne teorijske postavke o značenju prijedloga. Upućuje se na tradicionalne pristupe opisu značenja prijedloga, a veći dio posvećen je obrazlaganju teorijskog i metodološkog okvira na temelju kojega se prijedlozima pristupa u središnjem dijelu knjige, a to je kognitivna lingvistika ili, točnije rečeno, kognitivna semantika. Daje se pregled osnovnih postavki kognitivne lingvistike o značenju i njegovoj ulozi u jeziku, daje se pregled teorije značenjskih mreža, upućuje se na problematiku određivanja prototipnog značenja pojedinog prijedloga i problematiku određivanja ukupnog broja značenja koja čine značenjsku mrežu pojedinog prijedloga te se raspravlja detaljnije o ulozi prostora u značenjski utemeljenom opisu prijedloga. Središnji dio knjige bavi se opisom prijedloga u hrvatskom jeziku te je posvećen značenjskoj analizi prijedloga po, s, iz, bez, do i o te orijentacijskih prijedloga pod, nad, pred i za, a s naglaskom na uspostavi visokoshematičnih prostorno uvjetovanih značenja inherentnih svim specifičnijim upotrebnim ostvarajima.

• Čaušević, L., Halić, M., Hrastov, K., Jambrek, M., Skender Libhard, I., Skok, J. (2022) Njemačko-hrvatski rječnik leksičkih inovacija 2015. - 2021. / Deutsch-kroatisches Wörterbuch der lexikalischen Innovationen. Zagreb: FF Press, 112 str.

 "Njemačko-hrvatski rječnik leksičkih inovacija 2015. – 2021." nastao je u sklopu istoimenog studentskog projekta na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom više lektorice dr. sc. Inje Skender Libhard koja je ujedno i jedna od suatorica. Ovaj je rječnik nastavak "Njemačko-hrvatskog rječnika leksičkih inovacija" koji je isto nastao u sklopu studentskog projekta iz akademske godine 2014./2015. Sadrži više od tri tisuće natuknica koje obuhvaćaju najrazličitije pojmove, sveze riječi, nova značenja već poznatih riječi njemačkog jezika koji su se pojavili u razdoblju između 2015. i 2021. godine. Glavni izvori natuknica su rječnik neologizama na portalu za znanstvenu korpusno utemeljenu leksikografiju OWID Instituta za njemački jezik u Mannheimu te mrežni leksikografski portali Wortwarte i Wortwarte Reloaded, projekti dr. Lothara Lemnizera s Berlinsko-brandenburške akademije znanosti. Uvrštene su i određene riječi koje su se u posljednjih nekoliko godina pojavile u korpusu Dudenova njemačkog mrežnog jednojezičnog rječnika iako se u nekim slučajevima radilo i o oživljenicama. Nezanemariv broj natuknica je rezultat i samostalnog pretraživanja relevantnih njemačkih izvora kao što su portali ZEIT ONLINE, Süddeutsche Zeitung, SPIEGEL ONLINE i dr. Riječ pripadaju različitim područjima ljudskoga života, od gospodarstva, medicine, informacijskih znanosti do sporta i moda. Valja istaknuti nove riječi vezane uz (još) aktualnu pandemiju koronavirusa. Prijevodni ekvivalenti plod su različitih prevoditeljskih postupaka. Posebnu vrijednost ovog rječnika predstavlja inovativnost translatološkog rada: prijevod pojedinih riječi uz objasnidbeni dio često obuhvaća i jedno slobodnije, smjelije rješenje, što rječniku daje osobitu kreativnu notu.

• Bašić, I. Dokazivanje i odnos prema znanju u jeziku znanosti, znanstvena monografija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2020.

Knjiga se bavi analizom znanstvenog diskursa na engleskom i hrvatskom jeziku. Pristup analizi je inovativan jer se kao polazište i okvir za analizu uzima lingvistički pojam dokaznosti (eng. evidentiality), pri čemu se dokaznost definira široko, kao jezični načini na koje autor teksta signalizira kako/odakle zna to što govori i kako procjenjuje znanje koje prenosi svojim iskazom. Polazeći od pretpostavke da je jedna od temeljnih komunikacijskih funkcija u znanstvenom diskursu retoričko konstruiranje uvjerljivosti i vjerodostojnosti, retoričke konvencije u tekstovima znanstvenih radova promatraju se kao dokazne strategije kojima se pisci znanstvenih radova služe kako bi osigurali da njihovi iskazi budu manje osporivi, odnosno da budu prihvaćeni kao vjerodostojni u znanstvenoj zajednici kojoj se obraćaju. Rezultati komparativne analize znanstvenih radova iz devet disciplina na engleskom i hrvatskom jeziku potvrđuju da je znanstveni diskurs nužno sagledavati u okviru pragmatike, tj. stvarne jezične uporabe, kao dinamičnu jezičnu aktivnost, proces izgradnje značenja koji se događa u širem društvenom kontekstu kulture pojedine znanstvene discipline i znanstvene zajednice kojoj autori pripadaju i kojoj se tekstovi obraćaju. Pritom se propituje i ideja znanosti kao objektivne, nepristrane djelatnosti oslobođene ideoloških utjecaja u najširem smislu.Josipa Korljan Bešlić,

Helena Burić (2020). Prijeđimo na ti. Vježbenica inojezičnog hrvatskog za početnu razinu učenja jezika. Split: Filozofski fakultet.

Udžbenik inojezičnog hrvatskog Prijeđimo na ti 1 nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada s polaznicima kolegija Hrvatski jezik za strance A1 u Centru za hrvatske studije u svijetu (CEHAS) Filozofskog fakulteta u Splitu. Udžbenik i vježbenica sastoje se od 15 cjelina, koje prate semestralnu nastavu i usklađene su s 15 tjedana nastave. Može se koristiti za intenzivne tečajeve, ali i za manje sati tjedno, pri čemu nastavnik bira tempo rada. Materijali i teme usklađeni su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike za A1 razinu. Svaka se cjelina sastoji od triju podcjelina koje obuhvaćaju pisane tekstove, različite zadatke, gramatičke jedinice, korisne izraze i slušni tekst. Na kraju svake cjeline dva lika, Vesna i Vid, donose kulturološke zanimljivosti. Svaka cjelina završava usustavljenim gramatičkim pregledom. Na kraju udžbenika nalaze se hrvatsko-englesko-španjolski rječnik i slušni tekstovi.

U oblikovanju materijala korišten je konstruktivistički pristup, želeći staviti polaznike u središte obrazovnog procesa i potaknuti ih da sami uoče gramatičke i ostale jezične zakonitosti. Mnogobrojna pitanja navedena u zadatcima njeguju konverzacijski pristup, jednako kao i izdvojeni korisni izrazi u svakoj podcjelini.

Želja je da uz ovaj udžbenik i prateću vježbenicu svi koji žele naučiti hrvatski jezik pronađu zanimljive i poticajne materijale te da s hrvatskim jezikom budu na „ti“.

• Martinović, A. i Lovrović, L. (2020). An Introduction to Academic Writing. Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ovaj udžbenik je uvod u akademsko pisanje i namijenjen je studentima prve godine preddiplomskog studija anglistike kao i drugim studentima kojima je potrebno razvijati vještine akademskog pisanja na engleskom jeziku.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M. i Udier, S. L. (2020) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike, peto izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike (A2–B1) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A2 i B1 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

• Damić Bohač, Darja: Difficultés de la langue française vue par les croatophones, FFpress, 2019.

Znanstvena monografija Difficultés de la langue française vue par les croatophones autorice Darje Damić Bohač, objavljena je 2019. u izdanju FFpressa. Nastavak je autoričinih radova u kojima se bavi poteškoćama s kojima se u francuskom jeziku susreću kroatofoni studenti te pogreškama koje se zadržavaju i na vrsnim razinama poznavanja francuskog jezika i koje su uvjetovane ne samo nedovoljnim ovladavanjem pojedinih jezičnih struktura francuskog jezika nego i razlikama u funkcioniranju francuskog i hrvatskog jezičnog sustava, odnosno drugih jezičnih sustava.

Inovativni pristup autorice polazi od određivanja zona poteškoća, a time i uzroka najčešćih pogrešaka u francuskome jeziku i temelji se na supostavljanju i suprostavljanju elemenata i struktura francuskog jezika te osvještavanju razlika u značenju koje pojedine uporabe (ili pogreške) povlače za sobom. Povezivanje znanja o francuskom jeziku te o sličnostima i razlikama francuskog i hrvatskog, ali i drugih jezika, pridonosi sprječavanju fosilizacije pogrešaka kroz razvijanje jezične svjesnosti o funkcioniranju jezika i o međusobnim utjecajima jezika. Takav kontekstualizirani pristup jeziku mogao bi se primijeniti i na druge filološke studije te na polaznike Croaticuma jer se zrcale poteškoće koje strani govornici imaju u usvajanju / učenju hrvatskog jezika.

U svijetu se kontekstualizirani pristup u proučavanju i poučavanju jezika istražuje od početka 21. stoljeća. Autorica je aktivna je članica hrvatskog ogranka međunarodne istraživačke mreže GRAC/GreC, međutim kontekstualizirani pristup u nastavi i u svojim radovima na kontrastivnoj analizi francuskog i hrvatskog jezika provodila je i puno ranije, prije formalnog pristupanja istraživačkoj skupini. Doprinos autorice u pristupu poučavanja francuskoga jezika sastoji se u nastojanju da osvijesti kod studenata one promjene u (kon)tekstu kojima pogrešne uporabe postaju točne, ali naravno uz nužnu izmjenu u značenju (izbor gramatičkog člana, izbor glagolskog vremena ili načina, prijedloga, glagolskih ili imeničkih konstrukcija, faktitivnih konstrukcija...).

Knjiga Difficultés de la langue française vues par les croatophones uz indeks pojmova ima 288 stranica i obrađuje relevantne dijelove francuske gramatike. Predgovor knjizi napisao je dr. sc Željko Klaić leksikografski savjetnik u miru. Recenzentice su bile dr.sc. Sanja Grahek i dr.sc. Sanja Šoštarić, lekturu i korekturu je napravila Delphine Bismut.
Knjiga je rezultat autoričinog 41-godišnjeg iskustva u poučavanju francuskog jezika kroatofonim govornicima, od toga 37 godina lektorske nastave sa studentima francuskog jezika na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Ujedno je i ostavština bivšim i budućim studentima francuskoga jezika, sveučilišnim lektorima francuskoga jezika, profesorima i nastavnicima francuskoga jezika na svim razinama poučavanja, i svima koji se budu zanimali za francuski jezik i /ili željeli usavršiti svoje znanje francuskog. Poticaj je istraživačima za daljnja promišljanja u području gramatike francuskoga jezika, u području učenja i usvajanja jezika i u proučavanju jezika i jezičnih struktura u dodiru, s osobitim obzirom na francuski i hrvatski jezik.

• Željka Fink-Arsovski; Valerij Mokienko; Anita Hrnjak; Branka Barčot (2019) Rusko-hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Knjigra, 765 str.

Rusko-hrvatski frazeološki rječnik sadržava oko 3100 ruskih frazema i preko 4100 semantički ekvivalentnih hrvatskih frazema, kolokacija i sintagmi. Rječnik je sastavljen u skladu sa suvremenim frazeografskim načelima, a namijenjen je frazeolozima, slavistima, filolozima, studentima, prevoditeljima, svima koje zanima frazeološka problematika te ruski i hrvatski jezik.

• Starčević, A., Kapović M. i Sarić, D. (2019) “Jeziku je svejedno”, Zagreb: Sandorf.

Knjiga se bavi kritičkom analizom neznanstvenih i toksičnih stavova o jezičnoj varijantnosti.
U skladu s konceptom lingvističkog aktivizma, autori smatraju da lingvisti moraju, potpomognuti spoznajama iz različitih područja svoje struke, javno reagirati kada u društvu, u medijima, u jezičnim savjetnicima, u segmentima nastavnih programa na svim razinama, uoče proširene zablude o jeziku i njihovo štetno djelovanje na govornike.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2019) Razgovarajte s nama! Vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za stupanj B2. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu  B2 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razini jezične kompetencije B2.

• Bašić, I., Majerović, M. i Zubak Pivarski, M. Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, sveučilišni priručnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2018.

Priručnici Grammar Workbook for Contemporary English Language 1 i 2 namijenjeni su studentima sveučilišnog studija anglistike i usredotočuju se na relevantna i zahtjevna područja engleske gramatike, uključujući i neizostavan metajezik potreban za promišljanje gramatičkih problema u studiju jezika. Zadaci su temeljeni na autentičnim tekstovima, koje autori koriste kao polazište za objašnjavanje specifičnih gramatičkih problema, ali istovremeno i kao osnovu za savladavanje kulturoloških pojmova koji su nužno potrebni studentima anglistike za razumijevanje specifičnosti anglofonih kultura. Priručnici su prilagođeni upravo potrebama hrvatskih studenata engleskog jezika, vodeći računa o kontrastivnim problemima koji su relevantni za ovladavanje visokom razinom standardnog engleskog jezika, istovremeno stvarajući podlogu za teorijska lingvistička promišljanja.

• Чуто, Евгения (2018) Граффити: язык и графика. Задар: Задарский университет. ISBN: 978-953-331-187-6

Monografija je nastala kao rezultat znanstvenog istraživanja specifičnog jezika studentskih grafita. Jezik grafita analizira se s aspekta strukture, fonetičkih, morfoloških, leksičkih, sintaksnih obilježja. Izdvajaju se načini i posebnosti jezičnog posuđivanja. Skreće se pozornost na formalnu, grafičku komponentu grafita. Potvrđuje se teza da su grafiti žanr pisanog razgovornog jezika.

• Pavelin Lešić, Bogdanka, Damić Bohač, Darja: Uporaba člana u francuskome jeziku, FFpress, 2018.

Na poticaj recenzenata, kako bi knjiga postala dostupna širem kroatofonom čitateljstvu, sveučilišni udžbenik L'article grammatical en français objavljen je 2018. u dorađenoj verziji i na hrvatskom jeziku Uporaba člana u francuskome jeziku, u prijevodu Miriam Miculinić također u seriji Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis.

Djelo je namijenjeno hrvatskim studentima i nastavnicima francuskog jezika, ali zahvaljujući svojim kontrastivnim elementima zanimljivo je i jezikoslovcima koji se bave problematikom postojanja odnosno nepostojanja gramatičkog člana u različitim jezicima i rješavanjem didaktičkih i prevoditeljskih poteškoća koje iz toga izviru.

Temeljni pristup i ovog udžbenika sustavna je obrada područja primjene člana koja kroatofoni studenti najteže usvajaju. Pritom se nerijetko radi o teškoćama koje se provlače i nakon mnogo godina učenja jer su posljedica interferencija između hrvatskog i francuskog. U građu knjige uključene su sustavno prikupljene najveće i najčešće pogreške i omaške studenata te razlozi njihova nastajanja.

U odnosu na francusku verziju sveučilišnog udžbenika, knjiga Uporaba člana u francuskome jeziku, sadrži i Tablicu pojedinih naziva i pojmova u francuskom i hrvatskom jeziku, te Francusko-hrvatski indeks naziva, pojmova i natuknica, Indeks autora, Izvadke iz recenzija.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2018) Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike A2–B1 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A2 i B1.

• Aleksovski, M., Banković-Mandić, I., Cvitanušić Tvico, J., Čilaš Mikulić, M., Đurđević, R., Grgić, A., Gulešić Machata, M., Korajac, A., Matovac, D., Ordulj, A. i Udier, S. L. (2018) Otvoreni e-tečaj A2.HR; Massive Opet Online Course of the Croatian Language A2.HR; Cursos masivos abiertos en linea de lengua croata A2.HR (MOOC) https://a2.ffzg.unizg.hr/ ur. D. Matovac i M. Gulešić Machata

Internetski tečaj je besplatan, a sastoje se od 80 jedinica u trajanju od 45 minuta. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskome i španjolskome jeziku. Prijava na internetske tečajeve moguća je korištenjem korisničkoga računa za Facebook ili Google.
Otvoreni e-tečaj hrvatskog jezika namijenjen je učenju hrvatskog jezika na A2 razini prema ZEROJ-u. Obrađuje kulturološke, gramatičke i fonetske teme iz hrvatskog jezika razine A2.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2018) Hrvatski za početnike 1, Udžbenik i rječnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 6. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvadeset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

• Anita Hrnjak (2017) Frazeologija u rodnome okviru. Zagreb: Knjigra, 444 str.

Knjiga je nastala na temelju istraživanja čiji su predmet činili rodno obilježeni frazemi hrvatskog i ruskog jezika, odnosno frazemi koji su u upotrebi isključivo ili djelomično ograničeni na referenta jednog od dvaju spolova. U knjizi se donosi korpus hrvatske i ruske rodno obilježene frazeologije u svjetlu tradicije frazeoloških istraživanja, ali kroz prizmu rodne lingvistike, te prikazuje na koji se način u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji konceptualizira rod kao društveno-kulturološka kategorija te kako se na temelju toga stvara jezična slika muškarca i žene utemeljena na ustaljenim predodžbama i stereotipima svojstvenima hrvatskoj i ruskoj kulturi. Knjiga sadrži i rječnike rodno obilježene frazeologije hrvatskog i ruskog jezika koji su prvi rječnici toga tipa u hrvatskoj i ruskoj leksikografiji i frazeografiji.

• Željka Fink-Arsovski; Barbara Kovačević; Anita Hrnjak (2017) Bibliografija hrvatske frazeologije. Frazeobibliografski rječnik. Zagreb: Knjigra, 969 str.

Bibliografija obuhvaća autoricama dostupne radove objavljene u razdoblju od 1970. godine do kraja 2015. Sastoji se od dvaju dijelova: popisa radova na frazeološke teme (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga, monografija i poglavlja u knjigama, jednojezičnih i višejezičnih frazeoloških rječnika, doktorskih disertacija i magisterija, te prikaza knjiga, monografija, rječnika i zbornika i obznana) i rječnika s popisom frazema analiziranih u znanstvenim i stručnim člancima. Bibliografija je objavljena kao elektroničko izdanje.

• Udier, S. L. i Gulešić Machata, M. (2017) Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2-C1, drugo izdanje. Zagreb: FF press.

Vježbenica Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2–C1 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura i vokabulara te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B2 i C1.

• Banković-Mandić, I., Čilaš Mikulić, M., Đurđević, R., Grgić, A., Gulešić Machata, M., Matovac, D., Salak, T. i Udier, S. L. (2017) Otvoreni e-tečaj A1.HR; Massive Opet Online Course of the Croatian Language A1.HR; https://a1.ffzg.unizg.hr/ ur. M. Čilaš Mikulić i M. Gulešić Machata

Internetski tečaj A1.HR dostupan je na adresi: https://a1.ffzg.unizg.hr/

Internetski tečaj je besplatan, a sastoje se od 80 jedinica u trajanju od 45 minuta. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskome i španjolskome jeziku. Prijava na internetske tečajeve moguća je korištenjem korisničkoga računa za Facebook ili Google.
Otvoreni e-tečaj hrvatskog jezika namijenjen je učenju hrvatskog jezika na početnoj razini. Obrađuje kulturološke, gramatičke i fonetske teme iz hrvatskog jezika razine A1 prema ZEROJ-u.

• Bašić, I., Majerović, M. i Zubak Pivarski, M. Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, sveučilišni priručnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2016.

• Bukvić Pažin, Anda: 'Ovo ovdje sam ja': Dnevnici njemačkih autorica iz razdoblja oko 1800.  Zagreb: Disput, 2016.

• Pavelin Lešić, Bogdanka, Damić Bohač, Darja: L'article grammatical en français, FFpress, 2016.

Sveučilišni udžbenik L'article grammatical en français autorica Bogdanke Pavelin Lešić i Darje Damić Bohač posvećen je gramatičkom članu u francuskom jeziku s motrišta izvornih govornika hrvatskog jezika i poteškoća s kojima se susreću u ovladavanju pravilnih uporaba člana. Recenzenti knjige su prof. emerit. dr. sc. August Kovačec, akademik HAZU, doc. dr. sc. Željko Klaić, leksikografski savjetnik u miru, izv. prof. dr. sc. Sanja Grahek. Prikaz knjige koji je napisao prof. emerit. Olivier Soutet, dopisni član Razreda Francuske Akademije za natpise i lijepu književnost objavljen je u uglednoj francuskoj znanstvenoj reviji Le français moderne n° 2/2018, str. 282. http://cilf.izibookstore.com/produit/113/9782853192018/%20Le%20francais%20moderne%20n%201%20et%202%20-%202018 .
Knjiga L'article grammatical en français uz indeks pojmova ima 179 stranica. Podijeljena je na dvije velike cjeline. Prva cjelina predstavlja teorijsku raspravu o uporabi člana u francuskome jeziku uz poseban osvrt na problematiku odsutnosti člana i na kategorije koje se tradicionalno nazivaju određenim, neodređenim i dijelnim (partitivnim) članom. Teorijska rasprava sadrži i brojne usporedbe s hrvatskim jezikom, što joj pridaje kontrastivnu vrijednost. Razdijeljena je na šest dijelova. U šestom dijelu nalaze se i zadatci s vježbama i rješenjima, od početničke do srednje razine vladanja francuskim jezikom. Teorijska rasprava popraćena je brojnim bilješkama s dodatnim objašnjenjima i s referencama na relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu. Autorice su se za teorijski dio poslužile relevantnom, uglavnom francuskom literaturom slijedeći provjereni tradicionalni metodološki pristup. Pritom su radi usporedbe i kontrastiranja s hrvatskim elementima nerijetko posegnule i za hrvatskim izvorima, što njihovu djelu pridaje pečat izvornosti u odnosu na druga slična djela. Druga cjelina predstavlja kontekstualizirane strategije za pomoć pri osvješćivanju uloga gramatičkog člana u francuskome jeziku kao i strategije pri usvajanju njegove pravilne uporabe i izbjegavanju pogrešaka koje se zadržavaju i na vrsnim razinama poznavanja francuskog jezika. Na kraju vježbeničkog dijela nalaze se rješenja. Vježbenička građa je proistekla iz vlastita višedesetljetnog rada autorica na poučavanju francuskog jezika na visokoškolskoj razini, što djelu pridaje još jedan pečat izvornosti u odnosu na druga djela.
Osim u prodaji, knjiga L’article grammatical en français dostupna je i na repozitoriju FF Open Press - izdanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu u otvorenom pristupu. https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/26

• Janeš, Franjo: Tunel na kraju svjetla (2016.) Zagreb: Fraktura

• Fink Arsovski, Ž. (2016) Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema (u suautorstvu s E. Le Calvé Ivičević, D. Sarić, S. Soares, I. Lončar, C. Rouco Chao, S. Malinar, L. Zergollern-Miletić, R. Lučićem, A. Bierichom, B. Barčot, Z. Novoselcem i C. Bredenkamp), Knjigra, Zagreb

Ovaj sveučilišni udžbenik uspoređuje poredbene frazeme francuskog, portugalskog, španjolskog, talijanskog, engleskog, nizozemskog, njemačkog i švedskog jezika s polazišnim hrvatskim.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2016) Razgovarajte s nama! Vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za stupanj B2. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu  B2 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razini jezične kompetencije B2.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M. i Udier, S. L. (2016) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike, 3. izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike (A2–B1) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A2 i B1 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2016) Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike, 3. izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike A2–B1 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A2 i B1.

• Udier, S. L. (2016) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za razine B2-C1, 3 izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razine B2–C1 namijenjen je razvijanju vještine slušanja, čitanja, govorenja i pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B2 i C1.

• Grgić, Ana, Ranka Đurđević i Tanja Salak. 2015. Šegrt Hlapić za razinu B1. Prilagodba romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić, Zagreb: FF press.

Riječ je o prvom hrvatskom easy readeru namijenjenom učenicima HIJ-a na razini B1 bilo za samostalan rad, bilo za lektore HIJ-a kao priručnik za nastavu. Prilagođeno djelo opremljeno je rječnikom (hrvatsko-engleski) na kraju knjige te popisom i prijevodom istaknutih novih riječi na svakoj stranici.

• Vajs Vinja, Nada; Zečević, Vesna; Jojić, Ljiljana; Nakić, Anuška; Ott, Ivan; Cvitanušić Tvico, Jelena; Đurđević, Ranka; Gligorić, Igor Marko; Korajac, Aida; Kotarac, Ines; Krajačić, Ivana; Ott, Ivan; Peruško, Katja; Štriga, Nika; Vlatković, Dijana. 2015.
Veliki rječnik hrvatskoga standardnoga jezika. Zagreb: Školska knjiga

Ovaj jednojezični rječnik sadržava više od 120 000 natuknica i podnatuknica u tri stupca te obuhvaća više od četiri milijuna riječi. Rječnik je namijenjen najširem krugu korisnika, a njegova opsežnost osim po broju obrađenih natuknica odnosi se i na razvedenost gramatičkih - i leksikoloških, i normativnih, i terminoloških podataka.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2015) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za stupanj B2. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 namijenjen je razinama B2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvanaest lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima, kulturološkim informacijama i sl.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2015) Hrvatski za početnike 1, Udžbenik i rječnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 5. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvadeset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2015) Hrvatski za početnike 1, Vježbenica i gramatički pregled. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 5. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Vježbenica i gramatički pregled (A1 i A2) namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M. i Udier, S. L. (2014) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj, 2. izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj (B1–B2) namijenjen je razinama B1-B2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2014) Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj, 2. izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B1–B2.

• Udier, S. L. (2014) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za razine B2-C1. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razine B2–C1 namijenjen je razvijanju vještine slušanja, čitanja, govorenja i pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B2 i C1.

• Udier, S. L. i Gulešić Machata, M. (2014) Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2-C1. Zagreb: FF press.

Vježbenica Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2–C1 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura i vokabulara te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B2 i C1.

• Bašić, I. i Zubak Pivarski, M. A reader for contemporary English language 1 and 2, sveučilišni priručnik Zagreb: FF press. 2013.

Priručnik je nastao vodeći računa o specifičnim potrebama studenata prve godine anglistike, kako bi lakše lakše savladali ishode kolegija Suvremeni engleski jezik 1 i 2 u onome dijelu koji se odnosi na samostalan rad na ovladavanju vokabularom i kulturološkim pojmovima bitnima za razumijevanje anglofonih kultura. Priručnik sadrži zadatke temeljene na tekstovima devet suvremenih kratkih priča s anglofonog područja (SAD, UK, Irska, Australija, Južnoafrička Republika). Studenti se kroz ciljane zadatke upoznaju s temeljnim lingvističkim pojmovima bitnima za razumijevanje konstruiranja i izricanja značenja u jeziku te osnovnim pojmovima iz područja idiomatike i stilistike (npr. polisemija, sinonimija, homonimija, antonimija, metaforičnost, kolokacije, frazni glagoli, idiomatski izrazi, lažni parovi, jezični registri, parafraziranje). Rad na takvim zadacima nužan je u formiranju profesionalnih filologa jer ih osposobljava za samostalan rad i razumijevanje tekstova s anglofonog područja u svim njihovim tančinama.

• Евгения Чуто, Зденка Матек Шмит (2013) Книга для чтения по русской литературе. Задар: Издательство Задарского университета. ISBN: 978-953-7237-99-8.

Sveučilišni priručnik u suautorstvu sa Zdenkom Matek Šmit predstavlja odabir klasičnih ruskih književnih tekstova iz razdoblja 19. i 20. st. Radi lakšeg razumijevanja, složene riječi i izrazi prevedeni su na hrvatski jezik, obilježeni su naglasci na ruskim riječima. Književni su tekstovi popraćeni leksičkim i gramatičkim vježbama.

• Janeš, Franjo: Čerupanje feniksa (2013.) Zagreb: Algoritam

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2013) Hrvatski za početnike 1, Udžbenik i rječnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 4. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvadeset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2013) Hrvatski za početnike 1, Vježbenica i gramatički pregled. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 4. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Vježbenica i gramatički pregled (A1 i A2) namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.

• Deželjin, Vesna: Elementi alloglotti nella prosa dialogata degli scrittori triestini Carpinteri e Faraguna come riflesso di contatti culturali e linguistici, MTA Pécsi Területi Bizottsága Romanisztikai Munkacsoport Pécsi Tudományegyetem, Francia Tanszék, Pécs, 2012

Újlatin filológia 4, Interdiszciplináris négynyelvű (magyar, francia, olasz, spanyol), nemzetközi, lektorált tudományos folyóirat, 271 stranica
U radu se raspravlja o složenim jezičnim i kulturnim dodirima koji su se tijekom povijesno ograničena razdoblja ostvarivali na istočnoj obali Jadrana. Analiza se provodi na temelju korpusa, koji čine izolirani leksemi, glagolski oblici, frazemi i poslovice citirani u ciklusu proze dvojice suvremenih tršćanskih autora koji u svojim tekstovima rabe osobitu koinè u čijoj se podlozi nalazi tršćanski dijalekt ali u kojoj se naziru i ostali tipovi venetskih idioma prisutnih na istočnoj strani Jadrana na koje su utjecali jezici s njima u neposrednom dodiru, hrvatski, slovenski, habsburški njemački, mađarski, latinski (kao jezik crkve), turski, kao i ostali jezici s kojima su se venetofoni govornici toga područja susretali ploveći morima svijeta i ratujući širom Europe.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M. i Udier, S. L. (2012) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj, 2. izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj (B1–B2) namijenjen je razinama B1-B2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2012) Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj, 2. izdanje. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B1–B2.

• Janeš, Franjo: Formula za kaos (2011.) Zagreb: Algoritam

• Udier, S. L. (2011) Fikcija i fakcija. Rasprava o jeziku književnosti na predlošcima tekstova Miljenka Jergovića. Zagreb: Disput.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M. i Udier, S. L. (2011) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj (B1–B2) namijenjen je razinama B1-B2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

• Čilaš Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2011) Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije B1–B2.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2011) Hrvatski za početnike 1, Udžbenik i rječnik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 3. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvadeset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2011) Hrvatski za početnike 1, Vježbenica i gramatički pregled. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 3. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Vježbenica i gramatički pregled (A1 i A2) namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.

• Željka Fink Arsovski; Barbara Kovačević; Anita Hrnjak (2010) Bibliografija hrvatske frazeologije. Zagreb: Knjigra, 98 + 814 (na CD-u)

Bibliografija obuhvaća autoricama dostupne radove objavljene u razdoblju od 1970. godine do kraja 2009. Sastoji se od dvaju dijelova: popisa radova na frazeološke teme (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga, monografija i poglavlja u knjigama, jednojezičnih i višejezičnih frazeoloških rječnika, doktorskih disertacija i magisterija, te prikaza knjiga, monografija, rječnika i zbornika) i popisa frazema analiziranih u njima (na CD-u).

• Anita Hrnjak (2010) Шаг за шагом - sveučilišni udžbenik ruskogа jezika. Zagreb: Knjigra, 296 str.

Шаг за шагом je sveučilišni udžbenik za studente prve i djelomično druge godine ruskoga jezika (A1-A2). Odobren je od Senata Sveučilišta u Zagrebu i objavljen kao dio biblioteke Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis. Sastoji se od 20 lekcija kojima se nastoji obuhvatiti suvremeni ruski leksik i frazeologija, ruska svakodnevica u tekstovima i fotografijama te zanimljivi podaci o ruskoj kulturi, povijesti i kulinarstvu. Udžbenik sadrži i Pregled gramatike ruskoga jezika te Rusko-hrvatski rječnik leksika sadržanog u udžbeniku. Može se koristiti i kao priručnik za odrasle koji uče ruski jezik na tečajevima ili samostalno, a namijenjen je posebno govornicima slavenskih jezika.

• Skender Libhard, Inja; Crnko Gmaz, Tamara. 2010. Texte unter der Lupe -was und wie; Übungsbuch für Germanistikstudenten. Leykam international. Zagreb.

Ovaj je sveučilišni priručnik namijenjen studentima viših semestara na studiju germanistike. Sastoji se od 20 radnih listova koji sadrže vježbe uz leksik, gramatiku i prevođenje. Može se koristiti kao nastavni materijal ili za samostalno vježbanje i ponavljanje.

• Евгения Чуто (2009) Краткий курс истории России с практикумом и компакт-диском для говорящих на хорватском языкe. Задар: Издательство Задарского университета. ISBN: 978-953-7237-43-1

Sveučilišni priručnik za učenje ruske povijesti, od nastanka prve ruske države do raspada SSSR-a. Namijenjen je govornicima hrvatskog jezika. Test priručnika popraćen je PowerPoint prezentacijama na CD-u. Svaka tematska cjelina sadrži gramatičke i leksičke vježbe.

• Janeš, Franjo: Noć mrtvih živaca (2009.) Zagreb: Algoritam

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., i Udier, S. L. (2009) Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike A2–B1 namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A2 i B1.

• Crnko Gmaz, Tamara; Skender Libhard, Inja; Strmečki Marković, Sonja. 2008. Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten. FF press. Zagreb.

Ovaj je sveučilišni priručnik namijenjen studentima prvog i drugog semestra na studiju germanistike. Sastoji se od 26 radnih listova koji sadrže vježbe uz leksik, gramatiku i prevođenje. Može se koristiti kao nastavni materijal ili za samostalno vježbanje i ponavljanje.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M. i Udier, S. L. (2008) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike. Zagreb: FF press.

Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike (A2–B1) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A2 i B1 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži deset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama i sl. Također sadrži hrvatsko-engleski rječnik, kao i rječnik frazema koji se navode u udžbeniku.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2008) Hrvatski za početnike 1, Udžbenik i rječnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvadeset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2008) Hrvatski za početnike 1, Vježbenica i gramatički pregled. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2. dopunjeno izdanje.

Hrvatski za početnike 1: Vježbenica i gramatički pregled (A1 i A2) namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.

• Petrović, Velimir; Babić, Snježana. Die deutsche Rechtschreibung : Ein Übungsbuch. Zagreb: Školska knjiga, 2008.

Die deutsche Rechtschreibung - Ein Übungsbuch udžbenik je za studente, ali i za sve zainteresirane koji se žele upoznati s pravilima njemačkog slovopisa i pravopisa. Udžbenik omogućuje ne samo sustavno usvajanje tih pravila, nego i primjenu istih kroz niz vježbi. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja. Sva poglavlja osim posljednjega sadržavaju kratke preglede pojedinih aktualnih pravopisnih pravila njemačkog jezika s nizom primjera, a zatim slijede odgovarajuće vježbe. U udžbeniku se nalazi ukupno 112 vježbi, a njihova su rješenja dana nakon popisa literature na kraju djela.

• Veselica-Majhut, S., Bašić, I., Zubak, M. Syntax workbook for university students of English, sveučilišni priručnik. Zagreb: FF press. 2007.

Vježbenica sadrži zadatke namijenjene studentima druge godine preddiplomskog studija anglistike, kojima se obrađuju najvažnije sintaktičke kategorije u engleskome jeziku, od jednostavne rečenice, nezavisnog i zavisnog slaganja rečenica, odnosnih rečenica i modifikacije. Ovladavanje sintaksom rečenice preduvjet je za razumijevanje i samostalnu produkciju teksta. Rečenice koje se analiziraju u priručniku autentične su i odabrane iz suvremenog anglofonog tiska, što omogućuje raspravu o komunikacijskom kontekstu nastanka rečenice te važnosti pragmatike za razumijevanje značenja rečenice.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier (2007) Hrvatski za početnike 1, Edukacijski cd. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2006) Hrvatski za početnike 1, Udžbenik i rječnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Hrvatski za početnike 1: Udžbenik i rječnik (A1 i A2) namijenjen je poučavanju i uvježbavanju na razinama A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. Sadrži dvadeset lekcija s dijalozima i tekstovima, zadacima za razumijevanje, konverzacijskim vježbama, gramatičkim objašnjenjima i vježbama, kulturološkim informacijama i sl.

• Čilaš-Mikulić, M., Gulešić Machata, M., Pasini. D. i Udier, S. L. (2006) Hrvatski za početnike 1, Vježbenica i gramatički pregled. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Hrvatski za početnike 1: Vježbenica i gramatički pregled (A1 i A2) namijenjena je poučavanju i uvježbavanju gramatičkih struktura, vokabulara i izgovora hrvatskoga jezika te razvijanju vještine pisanja na hrvatskome jeziku na razinama jezične kompetencije A1 i A2 po Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike.

• Bikić, Ante Vladimir; Bikić Carić, Gorana; Skender, Inja. 2001. Ilustrirani rječnik hrvatskoga, engleskoga i njemačkoga jezika. Didakta d.o.o. Zagreb.

Ovaj je trojezični rječnik namijenjen djeci osnovnoškolske dobi. Svaka je riječ popraćena ilustracijom.

 

logo hdsl bijeli

Sva prava pridržana © 2024 HDSL

Izrada stranice SIBOSWEB

HDSL